«
»

Stoppa korrosionen och ta bort avlagringarna i ert rörsystem.

Vi designar och förser dig med den bästa
lösningen för just ditt system.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltarens uppgift är att för sina kunders räkning hitta lösningar som bevarar fastighetens värde och kondition, höjer boendekvaliteten och håller boendekostnaderna på en rimlig nivå.

Bauer Watertechnology tillhandahåller en teknik som förlänger livslängden hos vatten-, värme- och ventilationssystem betydligt. Minskade reparations- och servicekostnader leder till betydande ekonomiska besparingar.

För att sänka utgifterna för uppvärmning är det viktigt att effektivisera fastighetens befintliga system och installationer.

Bauer vattenbehandling avlägsnar kalk- och rostavlagringar i systemen och skyddar alla ingående delar i vatten-, värme- och ventilationssystemen, från värmeväxlare och rörledningar till enskilda radiatorer. Därmed förbättras systemens effektivitet och driftsekonomi.

I motsats till kemikaliebaserade vattenbehandlingar medför Bauer vattenbehandling inga extra kostnader för tillsatsmedel. Vår teknik baseras på rent fysikaliska egenskaper som verifierats och testats på ett flertal universitet, bl.a. i Cranfield. Funktionen hos varje ny Baueranläggning testas av ett oberoende laboratorium för att garantera kunden ett pålitligt resultat.

Plastindustri

Som långvarig samarbetspartner till plastindustrin kan Bauer Watertechnology erbjuda kunskap och utrustning som hjälper till att kompensera stigande utgifter för vatten och kemikalier samt hårdnande miljökrav. Bauer vattenbehandling motverkar uppkomsten av avlagringar orsakade av korrosion och bakterietillväxt i slutna kylsystem hos maskiner och anläggningar.

Tillsammans med lämpliga vattenfilter hindrar Bauer vattenbehandling uppkomsten av bottensats i kylsystemens cirkulation. Kyl- och värmesystem som försetts med Bauer vattenbehandling är anmärkningsvärt underhållsfria och har en god prestanda och driftssäkerhet. Samtidigt minskar produktionskostnaderna.

Transport

Moderna fortskaffningsmedel förväntas inte bara fungera utan också erbjuda en hög nivå av säkerhet.

Inom sjöfarten används Bauer vattenbehandling I dricksvattensystem samt i fartygen kylsystem. Bauers utrustning löser kalk- och rostavlagringar i rörledningar, förhindrar återkalkning och minskar därmed kostnaderna för översyn och underhåll.

Bauer Watertechnology levererar även utrustning till företag som servar flygbranchen.

Dricksvatten

Bauer Watertechnology har utvecklat en kemikaliefri vattenbehandlingsteknik, som kan installeras i alla typer av fastigheter, oavsett storlek. Bauer vattenbehandling minimerar uppkomsten av kalk- och rostavlagringar i rörledningarna, avlägsnar gamla avlagringar, förbättrar motståndskraften mot korrosionsangrepp på kopparrör och förzinkade rörledningar samt motverkar missfärgning från rost.

Bauer öppnar gamla, så gott som igensatta rörsystem genom att kalk- och rostavlagringar upplöses. Nya rörsystem hålls rena från början.

Bauer vattenbehandling skyddar hela rörsystemet och alla dess ingående delar samt förlänger serviceintervallen. Minskad energiåtgång vid uppvärmning av vatten samt enklare rengöring och minskade kostnader för rengöringsmedel leder till ytterligare besparingar.

Pappersbruk

Korta leveranstider kännetecknar pappersindustrin. Flexibla produktionsprocesser och pålitliga leveranser med hög standard och vid rätt tidpunkt är nödvändiga ur konkurrenssynpunkt. Det blir också allt viktigare att ha koll på vattenanvändningen.

Bauer vattenbehandling hindrar tillsammans med lämplig filtreringsutrustning uppkomsten av förträngningar och sedimentering i kyl- , värmesystem , och kan även lösa upp och förhindra att till exempel kalciumoxalat stör industriprocessen.

Vattenbaserade industriprocesser med Bauer vattenbehandling installerat får maskinparken att arbeta med bästa möjliga effektivitet och driftsäkerhet. Därmed minskar både energi- och underhållskostnaderna i produktionsprocessen.

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri, bryggerier och läskedryckstillverkare måste klara allt hårdare krav, som ställs på deras produkter.

Producenter inom livsmedelsbranschen kämpar med ökade kostnader, samtidigt som kraven från konsumenterna blir allt högre och smaken allt mer internationell.

För att producera kostnadseffektivt och nå framgång i en allt hårdare konkurrens, måste maskinparken vara pålitlig och modern.

Bauer vattenbehandlingssystem kan installeras på så gott som alla anläggningar där vatten har en central roll i produktionsprocessen. Det gäller både kylning och uppvärmning av produkten, såväl som invändig tvätt av maskinerna. Med andra ord: Bauer vattenbehandling kan optimera och förbättra driftssäkerheten och därigenom förlänga maskinernas livslängd.

Vård och omsorg

Inom vården strävar man efter att höja befolkningens livskvalitet. Man förväntas ställa korrekta och exakta diagnoser, och samtidigt vara konkurrenskraftig och produktiv. Planerade nedskärningar ska kunna genomföras även inom de striktaste budgetramar.

Stora mängder kemikalier används varje år för att garantera hygien och funktionalitet hos maskiner och apparatur. Alltför stor förbrukning av dessa kemikalier är inte bara problematisk ur miljö- och hälsosynpunkt, utan leder också till betydande utgifter.

Bauer vattenbehandling gör det möjligt att permanent minimera användandet av kemikalier inom flera områden. Samtidigt minskas kostnaderna för drift och energiåtgång, service och underhåll.

Bauer vattenbehandling på exempelvis en tandläkarmottagning kan hindra uppkomsten av pannsten på instrumenten, förlänga serviceintervallen och höja utrustningens produktivitet.

Stålindustri

Punktlighet, pålitliga leveranser och en optimerad produktionsprocess får allt viktigare betydelse när konkurrensen blir mer global. Kostnadsläget för metallindustrin har samtidigt skärpts ovanligt mycket.

Genom att integrera de kemikaliefria Bauer vattenbehandlingssystemen i produktionsprocessen minimeras alla kalk- och rostavlagringar. Tillsammans med lämplig filtreringsutrustning hindar Bauer vattenbehandling uppkomsten av bottensats i cirkulationen hos kyl- och värmesystem. Driftskostnaderna kan därigenom minskas, eftersom tiden för underhåll och produktionsavbrott minimeras.

Bauer Watertechnologys system kan installeras i stort sett överallt där vatten ingår i produktionsprocessen. Det ger ökad prestanda, bättre driftssäkerhet och minskade produktionskostnader.

Hotell och restauranger

Vattensystem och rörinstallationer ställs inför hårda krav inom restaurang- och hotellnäringen. Att hålla rent och serva utrustning och rörsystem kan därför bli en stor utgiftspost.

Bauers vattenbehandlingssystem installerat på ingående vattenledning skyddar rörsystemet mot kalk- och rostavlagringar. Bauers lösning är i praktiken underhållsfri och minskar behovet av service på själva rörsystemet och dess komponenter. Färre skador på rörsystemet och lägre kostnader för underhåll blir resultatet, och detta helt utan tillsatser av kemikalier.

Det blir inte bara lättare att hålla rent i hotell och storkök, Bauer vattenbehandling minimerar också driftskostnaderna för vattenledningar, varmvatten och uppvärmning. Tillsammans med en lämplig filterutrustning kan Bauer vattenbehandling avlägsna flödesstörningar hos både kyl- och värmesystem.

Energiproduktion

Energibranschen ställs inför nya utmaningar då energibehovet ständigt ökar, samtidigt som elmarknaderna i världen avregleras. Det krävs nya, innovativa koncept från såväl användare, servicetekniker och tillverkare av elteknisk apparatur för att öka effektiviteten inom ramarna för det rådande, tuffa kostnadsläget.

Stopp och driftsstörningar i viktiga produktionsenheter leder mycket snabbt till stora utgifter och förluster.

Bauer Watertechnology tillhandahåller en lösning som minskar driftskostnaderna för elteknisk utrustning. Bauers system kan tillsammans med lämplig filtreringsutrustning förebygga igensättning i kyl- och värmesystem utan att onödiga kemikalier behöver tillsättas i köldmediet. Användningsområdet är brett: från kylsystem i transformatorer till värmeväxlare inom energiproduktionen.

Elektronikindustri

I takt med att alltfler tillverkare av elektroniska komponenter går samman, ökar konkurrensen ständigt inom branschen. Att hålla leveranstiden och undvika produktionsstörningar blir allt viktigare.

Bauer Watertechnology har utvecklat ett system som tillsammans med lämplig filtreringsutrustning kan förebygga igensättning av cirkulationen i kyl- och värmesystem. Därmed minskas antalet driftstopp i produktionen och mängden dyrbar ståtid förkortas. Bauer vattenbehandling minimerar behovet av kemikalier, vilket leder till ytterligare besparingar.

Vare sig det är kraftaggregat eller precisionsslipmaskiner som ska kylas, är Bauer vattenbehandlingsystem det optimala för både driftssäkerhet och kostnadseffektivitet. Bauer kan installeras på alla anläggningar, där vatten har en central roll i produktionsprocessen.

Bauers designstöd

Kontakta oss så hjälper vi er med val av riktig produkt samt installationsinstruktioner.

Designguide

Bauer ATP Cup

Bauer ATP Cup är en internationell ATP tennisturnering organiserad av Bauer Watertechnology och House of Sports. Även andra ledande företag inom olika affärsområden deltar i detta samarbete. Ni finner mer information om turneringen på den officiella web-platsen för Bauer Cup på följande adress:

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus