Vanliga frågor

Vi svarar gärna på dina frågor. Kontakta oss.

Vanliga frågor - Dricksvatten

Vart hamnar de gamla avlagringarna?
I dricksvattensystem löses avlagringarna upp och spolas ned i avloppet.

Kan de upplösta avlagringarna vara hälsovådliga när man dricker eller äter dem ?
Gamla avlagringar späds ut i vattenflödet varför halterna blir mycket låga. De går inte att urskilja med blotta ögat i tex ett glas, och de är inte hälsovådliga eftersom de i huvudsak består av vattentäktens naturliga mineralinnehåll.

Är magnetfältet hälsovådligt?
Magnetfältet verkar endast i spolröret där vatten behandlas. Apparaten installeras vanligen i pannrummet där ingen håller till. På en meters avstånd från apparaten är magnetfältets inverkan utåt samma som den av en brödrost.

Börjar det gamla rörsystemet inte läcka när avlagringar löser sig?
Avlagringar i rörsystemet gör inte ledningar starkare. Om rörsystemet är helt slut är det bäst att byta ut det.

Hur påverkar Bauerbehandlingen vattnets kvalitet och smak?
Avlagringar och korrosion (metaller som lösts i vattnet) förorsakar bismak i vattnet. När korrosionen stoppas och avlagringarna löses upp, blir vattnets kvalitet och smak bättre.

Installerar man Bauer vattenbehandling i nya fastigheter?
Många byggherrar och fastighetsägare har skaffat Bauer vattenbehandling för att skydda nya eller renoverade vattensystem eftersom de känner till Bauers utmärkta effekt på både vattenkvalité och underhållskostnader.

Vanliga frågor - Allmänna tekniska

Är det svårt eller tar det lång tid att installera Bauer?
Installationen är enkel. En erfaren rörmokare klarar av det i en kort tid. Den enda påverkan vi har på de boende i samband med installation brukar vara ett stopp av vattenleveransen under cirka 4 timmar. En installation på ett värme- eller kylsystem brukar kunna genomföras inom en arbetsdag.

Räcker en enda Bauer vattenbehandlingsanläggning till både dricksvatten- och uppvärmningsystemet?
Nej, de två systemen är vanligtvis åtskilda. På dricksvattensystemet installeras Bauerutrustningen direkt efter vattenmätaren, och rensar därigenom ut alla kallvattenrör samt därefter varmvattenväxlaren och följande varmvattenrör. Uppvärmningssystemet eller radiatorsystemet kräver därefter en separat installation med ett spolrör och en filterlösning.

Kan man flytta anläggningen till ett annat ställe när problemet har försvunnit?
Nej, det rekommenderas inte eftersom systemet börjar försämras så snart Bauer-anläggningen tas ur drift.

Fungerar Bauer också i plaströrsystem?
Ja, Bauer fungerar tillsammans med alla rörtyper. I själva verket är det inte rören som är problemet i ett vattensystem, det är vattnets innehåll som skapar driftproblem och oekonomisk drift.

Hur ofta måste man byta filtret?
Det beror på hur smutsigt systemet är. Underhållsintervallen kan variera från en dag upp till ett år. I många driftmiljöer är det dock vanligt med ett, eller ett par filterbyten per år. Framförallt i början är det viktigt att kontrollera flödet genom filtret regelbundet genom att läsa av flödesmätaren för att komma fram till ett lämpligt underhållsintervall.

Hur stor är anläggningens energikonsumtion?
De små anläggningarna förbrukar cirka 40 W och de större cirka 80 W, så driftskostnader är verkligen låga.

Behöver anläggningen underhåll?
Bauer vattenbehandlingssystem är underhållsfritt.

Har vattenströmmens riktning någon betydelse?
Strömriktningen har ingen betydelse, och spolrören kan installeras antingen vertikalt eller horisontellt.

Vanliga frågor - Kylning

Kan man använda Bauer med material av olika slag?
Ja det kan man göra. Till exempel i system som har värmeelement av stål samt rörsystem av plast, där borde Bauer vattenbehandling tas i bruk redan när systemet är nytt eftersom problem väldigt ofta börjar direkt efter drifttagandet. Bauer vattenbehandling förlänger livslängden hos systemet

Fungerar Bauer i system med glykol?
Ja det gör det. Ren glykol är bäst, framförallt avseende korrosion, eftersom glykol med tillsatta inhibitorer ofta visar på en förhöjd metallutfällning.

Kan man avstå från användning av kemikalier i system?
Korrosion har varit ett problem i kylsystem och värmesystem sedan länge. Till exempel i plastindustrin har korrosion och tilltäppning av väldigt dyra gjutformar tvingat fram användandet av inhibitorer. Resultatet är att, enligt vattenprov, att metaller löser sig i vattnet ännu häftigare än förut. Genom att använda Bauer vattenbehandling, en lämplig filtreringsutrustning och rent vatten stoppas korrosionen. Bakterietillväxten försvinner också varvid behovet av dyra baktericider minskar eller försvinner helt. Bauer är alltså ett mycket miljövänligare alternativ.

Kan man lämna kemikalier i systemet?
Bauer vattenbehandling är kemikaliefri behandling, och dessutom är rent vatten den bästa värmeledaren. Alltså måste kemikalierna sköljas ut från systemet för att uppnå bästa effekt.

Blir kyleffekten bättre med Bauer?
Med rent vatten tillsammans med rena värmeöverföringsytor uppnår man den bästa möjliga kyleffekten. En millimeter tjock avlagring har samma värmeisoleringsförmåga som 25 mm stål. Avlägsnandet av bakterietillväxt förbättrar också kyleffekten.

FAQ - Allmänna ekonomiska

Hur mycket kunde man spara in på värmningskostnader?
Det beror på utgångssituationen. En millimeters avlagring på värmeflyttningsytor kräver 10 graders ändring i temperaturen för att nå det samma resutatet. Rent system fungerar som planerat.

Säljer ni filter också?
Ja det gör vi. Våra kunder kan köpa också filter från oss. Vi levererar endast produkter av god kvalitet, och vårt mål är en nöjd kund.

Vanliga frågor - Uppvärmning

Kan de gamla, avlägsnade avlagringar förorsaka proppar i tex. ventiler när de börjar cirkulera?
Avlagringar avlägsnar sig i mycket finfördelad form, och förorsakar inga proppar eller liknande problem. I en sluten cirkulation behöver man ett filter för att avlägsna de upplösta avlagringarna från systemet.

Hur ofta måste filtret bytas och är det svårt?
Det beror på systemets smutsighet. Intervallet för filterbyten är lätt att definiera efter några veckors bruk. Filtret är lätt att byta. Det tar oftast inte mer än 10 minuter och systemet behöver inte stoppas under tiden. Vi tillhandahåller instruktioner eller hjälp vid filterbyte.

Hur stora är driftskostnaderna?
De minsta apparater förbrukar cirka 40 W och de större cirka 80 W, så kostnader är verkligen låga. Också service och utbyte av filtret är mycket förmånligt jämfört med ständiga service- och reparationsbesök.

Hur kan man säkerställa att systemet verkligen fungerar?
Ett säkert bevis för effekten är den gradvis avfiltreringen av upplösta avlagringar, med därpå följande behov av filterbyten. Tidigare effekter av ojämn värme inom fastigheten avtar (kalla lägenheter) Dessutom får elementen i lägenheterna bättre effekt varefter de renas, vilket betyder att det blir möjligt att sänka framledningstemperaturen under uppvärmningssäsongen. Allt detta tillsammans bidrar till en klart bättre värmeekonomi.

Kan man avstå från kemikalier i värmesystemet?
I många fall ser vi förhöjda mineralhalter i samband med kemikalieanvändning. Järnrikt vattnet (rost) framkallar bl.a. funktionsstörningar och dyra reparationer. Bauer vattenbehandling minimerar upplösningen av metaller och tar bort gamla orenheter, och säkerställer därmed att systemet fungerar som det var planerat från början.

Kan man lämna kemikalier i systemet?
Bauer vattenbehandling är kemikaliefri behandling, och dessutom är rent vatten den bästa värmeledaren. Alltså måste kemikalierna sköljas ut från systemet för att uppnå bästa effekt.

Var installeras Baueranläggningen i ett värmesystem?
I direkt anslutning till värmeväxlaren. Våra säljare dimensionerar och projekterar installationen vid ett besök hos er. Självklart kostnadsfritt för er.

Var ska man installera filtret som tar hand om de upplösta avlagringarna?
I direkt anslutning till cirkulationspumpen för värmesystemet. Våra säljare definierar även detta i samband med sitt besök hos er.

Bauers designstöd

Kontakta oss så hjälper vi er med val av riktig produkt samt installationsinstruktioner.

Designguide

Bauer ATP Cup

Bauer ATP Cup är en internationell ATP tennisturnering organiserad av Bauer Watertechnology och House of Sports. Även andra ledande företag inom olika affärsområden deltar i detta samarbete. Ni finner mer information om turneringen på den officiella web-platsen för Bauer Cup på följande adress:

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus